Start

Projekt pt. „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie środowiskowych aspektów wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii”, realizowany w  Głównym Instytucie Górnictwa jest finansowany są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), przyznanych
w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich.

Środki te pochodzą w 84% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, a w 16% z dotacji celowej NCBiR.  Projekt jest zgodny z celem szczegółowym III osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.2 „Studia doktoranckie”, jakim jest zwiększenie jakości
i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 12 osób, spełniających kryteria określone w projekcie, które osiągną najwyższą liczbę punktów na etapie procesu rekrutacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Celem głównym projektu jest uzyskanie przez 8 osób stopnia naukowego doktora oraz specjalistycznych kompetencji niezbędnych w prowadzeniu badań naukowych mających kluczowe znaczenie dla współczesnej energetyki  opartej na źródłach konwencjonalnych i alternatywnych. Aby osiągnąć ten cel, w ramach Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego funkcjonującego w GIG, zostaną uruchomione Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie środowiskowych aspektów wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii. 

 

 

Są to studia o zasięgu krajowym, charakterze akademickim, interdyscyplinarnym (interdyscyplinarność wąska), w jednym obszarze wiedzy – nauki techniczne, prowadzone przez jedną jednostkę – Główny Instytut Górnictwa. Umożliwiają realizację doktoratów i uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska.

Studia będą realizowane w oparciu o nowatorski program, w którym  zakłada się odejście od tradycyjnego modelu kształcenia opartego głównie na wykładach, na rzecz modelu partycypacyjnego wymagającego od studentów pełnego zaangażowania oraz samodzielnej pracy badawczej w wybranym obszarze.
W programie przewidziano: wykłady uwzględniające najnowszą wiedzę z obszaru technologii środowiskowych stosowanych we współczesnej energetyce oraz związanych z nimi efektami środowiskowymi,  dostęp do laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą (w celu wykonywania prac
i doświadczeń związanych z pracą doktorską), udział doktorantów w stażach, wizytach studyjnych, sympozjach i konferencjach naukowych (krajowych
i międzynarodowych), zajęcia rozwijające „warsztat pracy naukowca”, dotyczące komercjalizacji wiedzy oraz doskonalące kompetencje miękkie.

Doktoranci otrzymają stypendia  ze środków przeznaczonych na realizację projektu.

Realizacja opracowanego programu studiów pozwoli na wykształcenie wysokiej klasy specjalistów-naukowców zdolnych do prawidłowej oceny oddziaływania na środowisko, poszczególnych technologii wytwarzania energii, sprostania wymaganiom wynikającym ze zmieniającego się prawodawstwa i realizowania badań generujących innowacyjne rozwiązania w tym obszarze, posiadających zdolności transferu/komercjalizacji wyników badań naukowych.