Nabór

Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie prowadzi nabór na Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie środowiskowych aspektów wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii. 

Program studiów obejmuje całokształt zagadnień związanych z kompleksową oceną wpływu na środowisko różnych technologii wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem technologii wykorzystujących paliwa kopalne, energię jądrową i alternatywne źródła energii (wiatr, słońce, woda, biomasa) - [program studiów]

Oferujemy: wykwalifikowaną kadrę opiekunów naukowych i wykładowców, nadzór opiekuna naukowego od początku studiów, zdobycie najnowszej wiedzy
w obszarze technologii środowiskowych stosowanych we współczesnej energetyce oraz związanych z nimi efektami środowiskowymi, możliwość wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, możliwość uczestniczenia w projektach naukowych realizowanych przez GIG, dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej, udziału w stażach, wizytach studyjnych i  konferencjach, stypendia i pokrycie kosztów przewodu doktorskiego,  doskonalenie umiejętności miękkich.

Oferta studiów jest kierowana do absolwentów studiów II stopnia, do 5 lat po studiach, zainteresowanych rozpoczęciem kariery naukowej, poznaniem warsztatu badacza, charakteryzujące się analitycznym sposobem myślenia, o szerokich horyzontach zainteresowań,  szczególnie w obszarze wiedzy stanowiącym przedmiot studiów, z dobrą znajomością języka angielskiego.

Od zainteresowanych oczekujemy podstawowej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, prognozowania, oceny, zapobiegania
i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko, w tym w szczególności utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Doktoranci otrzymają stypendia.

Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć w siedzibie Studium następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia; [do pobrania]

  • ankieta kwalifikacyjna; [do pobrania]

  • CV;

  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub zaświadczenie o zdanym egzaminie  magisterskim wraz z oceną pracy magisterskiej, lub zaświadczenie opiekuna pracy magisterskiej o przewidywanym terminie obrony oraz zaświadczenie o uzyskanym absolutorium);

  • zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów;

  • 2 fotografie legitymacyjne;

  • kserokopia dowodu osobistego;

  • ewentualny wykaz publikacji lub inne dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
[Szczegółowe warunki rekrutacji] [Regulamin studiów i aneks]

Termin składania dokumentów 15.05.2018 r. – 15.09.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Instytut Górnictwa (zobacz na mapie
Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
40-166 Katowice
Al. Korfantego 79 /wysoki budynek GIG/
p. 114, 125