Interdyscyplinarne studia doktoranckie

Projekt pt. „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie środowiskowych aspektów wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii”, realizowany w  Głównym Instytucie Górnictwa jest finansowany są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), przyznanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich.

Środki te pochodzą w 84% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, a w 16% z dotacji celowej NCBiR.  Projekt jest zgodny z celem szczegółowym III osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju”, działanie 3.2 „Studia doktoranckie”, jakim jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.